Voorwaarden 
HUURVOORWAARDEN :

     1. Huurperiode : Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek contact op te nemen met de verhuurder. Voor
                eventuele wijzigingen tengevolge van onvoorziene omstandigheden. Het is niet mogelijk, buiten de vastgestelde
                periode om, het appartement te betreden. De vakantie woning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de
                dag van vertrek. 

    2. Waarborg : Bij aankomst in het appartement dient de waarborg betaald te worden. 400 € voor het 2 kamerappartement
                en 200 € voor de studio. De waarborg wordt bij vertrek terug betaald. Bij gebreken of beschadigingen
                zal de waarborg binnen 2 weken na vertrek terug gestort worden, onder aftrek van kosten voor het herstel en van eventuele
                achteraf geconstateerde schade aan de woning.

    3. Gebruik van de woning : De huurder is verantwoordelijk voor het respecteren van huis, buren en omgeving. Men moet
                het appartement bij vertrek schoon achterlaten. Een garantie van 40 € voor het 2 kamerappartement en 25 € voor de
                studio zal bij aankomst gevraagd worden. Dit is buiten de waarborg om. De huurovereenkomst die getekend is door beide
                partijen, kan niet ten goede komen aan een derde persoon, mits met toestemming van de verhuurder. Iedere
                overtreding hiervan kan een directe huuropzeg ten gevolge hebben.
                   
    4. Aantal bewoners : Wanneer het aantal huurders overschreden wordt,kan de verhuurder de toegang tot het appartement
                aan deze personen wijgeren. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder om, toch extra
                 personen in de woning komen logeren, ontstaat er een vordering van 25% van de huursom per extra persoon.

    5. Huisdieren : Kleine huisdieren kunnen toegelaten worden. Een vergoeding van 50 euro per week zal hier voor
                gerekend worden. 

    6. Inventaris : Deze wordt door de huurder en verhuurder gecontroleerd, bij aankomst en vertrek. De huurder moet tijdens zijn
                verblijf de woning schoon houden. 

    7. Aankomst en vertrek : De aankomst in het appartement vindt normaliter plaats tussen 16 en 19 uur, tenzij anders is
                 overeen gekomen.

    8. Reservering : Voor iedere reservering moet 30% van de totale huurprijs aanbetaald worden,zodat de verhuurder het kan bevestigen.

    9. Regeling van het restant : Dit moet uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het verblijf in het appartement door de verhuurder
                zijn ontvangen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn
                de annulering voorwaarden van artikel 10 van toepassing. De verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende
                woning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode
                plaats vind,dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

   10. Annulering door de huurder : Elke annulering moet per aangetekende brief aan de verhuurder worden vermeld.
                -als de annulering ruim 30 dagen voor de huurperiode is ontvangen en het appartement kan  opnieuw verhuurt worden,dan
                    wordt het voorschot terug betaald zo niet dan komt dit toe aan de verhuurder.
                -annulering minder dan  30 dagen voor de aanvang van de huurperiode is 100% van de huur.

    11. Annulering door de verhuurder : Indien door onvoorziene omstandigheden de verhuurder een huurovereenkomst
                moet annuleren,zal de huurder hiervan op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetaling
                plaats vinden. Indien de annulering niet het resultaat is van overmacht,dan zal de verhuurder bovendien een
                extra bedrag van 20% van de huursom betalen,zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak. 

    12. Huur onderbreking : Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantie woning of deze voor het einde van de
                huurperiode verlaat,zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

    13. Klachten en verschillen : Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen,indien deze niet binnen 48 uur
                 na het in bezit nemen van de woning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven.
                 Dezelfde regel geldt,indien er zich tijdens het verblijf in de woning iets ernstigs voordoet. Indien het niet mogelijk
                 is om tot  overeenstemming  te komen ,dan moet de klacht door een ter zake kundige beoordeeld worden.
                 Het tribunaal van de stad waar de woning staat, is daarvoor aangewezen.